Inschrijving / registration Saturday-Workshop 7 november: Agustin – Natalia

First name - Last name
Zo kunnen we u een bevestiging doorsturen en op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in het programma. - So that we can contact you and keep you up to date when changes would happen to the program.
First name - Last name of dance partner
Zo kunnen we u een bevestiging doorsturen en op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in het programma - So that we can contact you and keep you up to date when changes would happen to the program.
Would you like to receive a newsletter (in Dutch)
Bevestig voor welke gebeurtenis u zich inschrijft - Confirm the event for which you want to register
Ik ga akkoord om € 100,00 CASH te betalen per training en per persoon. (inclusief toegang tot de Saturday Night milonga) I agree to pay € 100,00 per training and per person (includes access to Saturday Night milonga).
Algemene voorwaarden
1 Elke inschrijving is bindend.
2 Annuleren is kosteloos tot 1 week voor aanvang van de lessenreeks/workshop/training.
3 Pasos de Brujas kan een lessenreeks / workshop / training schrappen of stopzetten indien daartoe gegronde redenen zijn. Naast overmacht kan dit ook bij te weinig cursisten, een langdurige ziekte van de lesgever(s), etc.. In geval van schrapping vòòr de aanvang van de lessenreeks/workshop/training heeft de cursist recht op een volledige terugbetaling van de eventuele voorafbetaling. Bij stopzetting door Pasos de Brujas tijdens de lessenreeks/workshop/training, zal de terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten les/workshop/training momenten.
4 Het missen van lessen / workshops / training wegens medische redenen, vakantie, werk of andere omstandigheden, geeft geen recht op terugstorten van cursusgeld voor de gemiste les/workshop/training momenten, noch geeft het recht op private inhaallessen.
5 Zo één van de twee danspartner wel in de mogelijkheid is de les/workshop/training momenten te volgen dient hij/zij een invaller te zoeken. De lesgevers zullen daarbij helpen.
6 Enkel bij onmogelijkheid van beide danspartners kunnen zij lessen in de mate van het mogelijke inhalen tijdens gelijkaardige lesmomenten binnen hetzelfde semester. Dit gebeurt in overleg met de lesgevers.
7 Gedeeltelijk betaling voor een deel van een lessenreeks / workshop / training is niet mogelijk.
8 Opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de interne werking. Ze worden beveiligd opgeslaan. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Enkel de medewerkers van ledenadministratie en promotie kunnen de gegevens gebruiken. Contacteer Pasos om eigen gegevens op te vragen, aan te passen of te verwijderen.

Terms and Conditions
1 Every registration is binding.
2 Cancellation is free of charge up to 1 week before the start of the series of lessons / workshop / training.
3 Pasos de Brujas can cancel or stop a series of lessons / workshop / training if there are good reasons to do so. In addition to force majeure, this can also occur with too few students, a long-term illness of the teacher (s), etc. In case of cancellation before the start of the series of lessons / workshop / training, the student is entitled to a full refund of any prepayment. In case of discontinuation by Pasos de Brujas during the series of lessons / workshop / training, the reimbursement of the tuition will be made in proportion to the number of lessons / workshop / training moments not yet taken. 4 Missing lessons / workshops / training due to medical reasons, holidays, work or other circumstances, does not entitle to a refund of course fees for the missed lesson / workshop / training moments, nor does it entitle to private make-up lessons.
5 If one of the two dance partners is able to attend the lesson / workshop / training moments, he / she must find a substitute. The teachers will help with that.
6 Only when both dance partners are not able to catch up with lessons as far as possible during similar lesson times within the same semester. This is done in consultation with the teachers.
7 Partial payment for part of a series of lessons / workshop / training is not possible.
8 Specified personal data are only used for internal operations. They are stored securely. Personal data is not passed on to third parties. Only the employees of membership administration and promotion can use the data. Contact Pasos to request, modify or delete your own data.