Inschrijving / registration Celine – Alexis 24-26 maart/March 2023

Vrijdag | Friday 24/3 Body technique (€ 25,00 p.p.) is volzet/full
(wanneer je steeds dezelfde activiteiten met je partner volgt, volstaat het om één formulier in te vullen) (if you always follow the same activities with your partner, it is sufficient to fill in one form)
Zo kunnen we u een bevestiging doorsturen en op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in het programma. - So that we can contact you and keep you up to date when changes would happen to the program.
First name - Last name of dance partner
Zo kunnen we u een bevestiging doorsturen en op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in het programma - So that we can contact you and keep you up to date when changes would happen to the program.
Would you like to receive a newsletter (in Dutch)
Bevestig de sessie(s) waarvoor u zich inschrijft. - Confirm the class(es) for which you want to register.
Ik ga akkoord om CASH te betalen aan de ingang. I agree to pay CASH at the entrance.

Algemene voorwaarden


1 Elke inschrijving is bindend.

2 Annuleren voor aanvang van de lessenreeks/workshop/training. is kosteloos

3 Barrio de Tango kan een lessenreeks / workshop(s) / training(s) schrappen of stopzetten indien daartoe gegronde redenen zijn. Naast overmacht kan dit ook bij te weinig cursisten, een langdurige ziekte van de lesgever(s), etc.. Bij stopzetting door Barrio de Tango tijdens de lessenreeks/workshop/training, zal de terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten les/workshop/training momenten.

4 Opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de interne werking. Ze worden beveiligd opgeslaan. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Enkel de medewerkers van ledenadministratie en promotie kunnen de gegevens gebruiken. Contacteer Barrio de Tango om eigen gegevens op te vragen, aan te passen of te verwijderen.


Terms and Conditions


1 Every registration is binding.

2 Cancel before the start of the class / workshop / training. is free of charge

3 Barrio de Tango can cancel or stop a series of lessons / workshop (s) / training (s) if there are valid reasons. In addition to force majeure, this can also be the case with too few students, a long-term illness of the teacher (s), etc. In case of discontinuation by Barrio de Tango during the series of lessons / workshop(s) / training(s), the reimbursement of the tuition fees will be made in proportion to the number of lessons / workshop / training moments that have not yet been taken.

4 Specified personal data is only used for internal operations. They are stored securely. Personal data is not passed on to third parties. Only the employees of membership administration and promotion can use the data. Contact Barrio de Tango to request, modify or delete your own data.